Ostatní

Na co si dat pozor u posudkové komise

Na co si dat pozor u posudkové komise

Pokud se váš zdravotní stav zhorší, je možné, že se nevyhnete návštěvě lékařské posudkové služby. Ta působí v rámci resortu práce a sociálních věcí. Jejím úkolem je prostřednictvím komise zhodnotit váš zdravotní stav a pracovní schopnost.

Návštěva posudkové komise je opředena mnohými předsudky a posudkové lékaře obchází téměř drakonická pověst. Co vás tady vlastně ve skutečnosti čeká a na co se připravit?

  • Posudková komise posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost žadatele.
  • Šetření před komisí má formu pohovoru.

Co hodnotí posudková komise

Hlavním kritériem posuzování v rámci lékařské posudkové služby je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Ten by měl trvat minimálně rok. Posudková komise pak hodnotí jeho dopad na určitou oblast.

V praxi se před posudkovou komisi můžete dostat zejména při žádosti o přiznání nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením, v rámci vyřizování příspěvku na péči nebo při posuzování příslušného stupně invalidity.

Na jakém základě probíhá hodnocení zdravotního stavu

Komise sestává ze tří členů v podobě posudkového lékaře v roli předsedy komise, tajemnice, která není zdravotníkem, a odborného lékaře některého klinického oboru.

Posudková komise vychází ze zdravotní dokumentace, kterou připravil váš ošetřující lékař. Je proto vhodné konzultovat tyto materiály ještě předtím, než se ke komisi dostanou. I v průběhu šetření má žadatel nárok doplnit je za předpokladu, že se domnívá, že v nich chybí podstatné informace. Platí proto: Nestyďte se ozvat.

Samotné šetření před komisí má pouze formu rozhovoru, zpravidla krátkého. Rozhovor nemá jednotnou podobu, před každou komisí může probíhat odlišně. Žadatel je zpravidla dotázán na subjektivní informace ohledně svého zdravotního stavu. Neprobíhá tedy žádné odborné vyšetření.

Co dělat v případě, že nejste s rozhodnutím spokojeni

Nabudete-li dojem, že ve vaší záležitosti nerozhodla posudková komise adekvátně, máte možnost se odvolat. Nikoli ovšem proti posudku samotnému, ale proti rozhodnutí ČSSZ. Posudek je pouze podkladem pro toto rozhodnutí.

Ve lhůtě do 30 dnů můžete proto proti rozhodnutí podat námitku. Na ČSSZ ji podáte písemně. Uvedete v ní údaje účastníka řízení, údaje o tom, proti kterému rozhodnutí je námitka směřována, a vysvětlení, v čem konkrétně spatřujete nesprávnost rozhodnutí. Praktickým dopadem tohoto vašeho kroku bude opětovné posouzení zdravotního stavu, avšak jiným lékařem.