Finance a peníze

Sleva na manželku – co je potřeba doložit

Sleva na manželku – co je potřeba doložit

Při podávání daňového přiznání je možné uplatňovat různé slevy a bonusy, které v konečném důsledku snižují výši daně z příjmů jednotlivce, kterou je nutné státu odvést. Slevy i bonusy jsou přiznávány poplatníkovi na základě doložených dokumentů, které mívají specifikované náležitosti. To platí také pro slevu na manžela či partnera, kterou lze uplatnit výhradně ve specifikovaných případech.

  • slevy a bonusy na dani – jaké jsou mezi nimi rozdíly a v jakých případech se uplatňují
  • sleva na manžela/partnera – podmínky pro její přiznání
  • dokumenty, které je potřeba doložit při uplatňování slevy na manžela/partnera

Kdy se sleva na manželku/partnerku uplatňuje a co je potřeba doložit

Sleva na manžela/partnera se uplatňuje vždy jednorázově, a to v rámci podání daňového přiznání (na rozdíl od slevy na poplatníka ji nelze odečítat měsíčně. Pro uplatnění stačí doložit čestné prohlášení manžela/partnera o nepřekročení stanovené hranice příjmu.

Daň z příjmů – slevy a bonusy

Rozdíl mezi slevou a bonusem spočívá ve způsobu, jakým dochází k jejich uplatnění – zatímco slevu na dani je možné pouze odečíst od vypočtené daně z příjmu, bonusy se uplatní jako sleva do celkové výše daně z příjmů a částka, která zbývá, je vyplácena jako přeplatek. Slevy na dani z příjmů jsou různého typu a vztahují se buď ke konkrétním poměrům poplatníka, či k jeho případné podnikatelské činnosti. Mezi soukromé slevy se vedle vlastní slevy na poplatníka uplatňují také slevy na přetrvávající přípravu na budoucí povolání, zdravotní obtíže či splacené pojistné, a také sleva na manžela či partnera.

Sleva na manžela/partnera – kdy je možné ji uplatnit

Pro uplatnění slevy na manžela nebo partnera je nutné splnit konkrétní zákonné požadavky, které zahrnují:

  • sleva je uplatňována pouze na osobu, s níž má poplatník uzavřeno manželství nebo registrované partnerství – slevu nelze uplatňovat na partnera, s nímž poplatník žije ve společné domácnosti
  • manžel nebo partner, na něhož je sleva uplatňována, nemá roční příjem vyšší než 68 000 Kč – do příjmu se započítává peněžitá pomoc v mateřství, nemocenské dávky nebo podpora v nezaměstnanosti, příjmy ze závislé činnosti, podnikání nebo pronájmu nemovitosti, nikoliv však rodičovský příspěvek či dávky sociální

Pokud bylo manželství či registrované partnerství uzavřeno v roce, na který je sleva uplatňována, započítává se pouze její poměrová část. Pokud je manžel/partner držitelem ZTP, uplatňuje se sleva vyšší.